Algemeene Voorwaarden

 Algemene verkoopsvoorwaarden                                                                                   

N.V. CITYBEL

1)       Tenzij anders bepaald, zijn onze offertes vrijblijvend.

2)       Tot slot van de tussen partijen gevoerde besprekingen, zijn wij alleen gebonden door onze schriftelijke aanvaarding van de vaste opdracht van de afnemer en van alle wijzigingen aan deze opdracht.

3)       Bijzondere ontwerpen of tekeningen die voor ons op verzoek van een afnemer werden gemaakt, blijven ons eigendom.  De kosten van de hieraan verbonden werkzaamheden worden de afnemer in rekening gebracht, indien de desbetreffende order niet binnen drie maanden na de aanvraag is geplaatst.

4)       De modelplaten blijven, ook al zijn deze gedeeltelijk in rekening gebracht, ons volledig eigendom.

5)       De afnemer waarborgt ons tegen alle gevolgen van rechtvorderingen, die tegen ons mochten worden ingesteld uit hoofde van de vervaardiging van gietstukken, die gedekt zijn door een octrooi of een gedeponeerd model.

6)       Behoudens bijzondere overeenkomst, worden de goederen in onze gieterij in ontvangst genomen of geacht als zodanig te zijn gedaan.

7)       De leveringstermijnen lopen vanaf de datum van de definitieve bevestiging door ons van de order aan de afnemer.  Voor het geval partijen, bij wijze van uitzondering en nadrukkelijk, vaste leveringstermijnen zijn overeengekomen, worden deze vaste leveringstermijnen, behoudens tegenbewijs van rechtswege verlengd in geval van overmacht en wegens iedere andere oorzaak buiten de wil van de gieterij om. Deze laatste dient de afnemer onverwijld te verwittigen van de onmogelijkheid waarin zij verkeert, om aan haar verplichtingen te voldoen.

8)       De levering van de gietstukken wordt steeds geacht te zijn geschied "af gieterij".  Zelfs indien bijzondere voorwaarden anders bepalen, ontheft overmacht ons van de levering ter plaatse; in dit geval zal de levering aan het dichtbij zijnde station gebeuren.

9)       De in de overeenkomst genoemde leveringsprijzen zijn vastgesteld volgens de huidige koers van de grondstoffen en lonen.  Bij verhoging hiervan, behouden wij ons het recht voor de prijzen te verhogen.

10)    Wij behouden ons altijd het recht voor een overeenkomst te verbreken, zelfs gedurende haar uitvoering, indien de klant met een betaling in gebreke blijft of blijk geeft onvoldoende aan zijn geldelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

11)    Alle door ons volgens onze modellen gemaakte afleveringen zijn tot aan de uiteindelijke in ontvangstneming gewaarborgd, doch de minste achterstand in de betaling ontheft ons van deze waarborg.

12)    Onze waarborg (ten laatste 3 maanden na datum van leveringsbon)  bestaat uitsluitend uit het kosteloos vervangen, in de korst mogelijke tijd, van de teruggezonden gietsels, waarvan de onjuiste uitvoering aan ons toe te schrijven is.  In geen enkel geval kan van ons een schadevergoeding worden geëist op grond van rechtstreeks of onrechtstreeks geleden schaden door personen of goederen noch van bewerkingskosten, behandeling van de stukken, montage, enz.

13)    Klachten, betrekking hebbende op de rekening of de goederen moeten binnen acht dagen, na ontvangst, aan ons gebracht zijn.

14)    De stukken waarvan de afnemer de vervanging eist, moeten franco naar ons worden teruggezonden.  In ieder geval behouden wij ons het recht voor de juistheid van de beweerde gebreken van tevoren in het bedrijf van de afnemer na te gaan.

15)    Het herstellen, zonder onze toestemming, door de afnemer zelf van gietstukken, waarvan de uitvoering gebreken vertoont, brengt het verlies van het recht op waarborg met zicht zelf mede.

16)    Tenzij bijzondere voorwaarden in de overéénkomst zijn opgenomen, geschiedt de afneming van de gietstukken steeds ten onzent voor rekening van de afnemer, wordt de afneming geacht te zijn geschied.

17)    Tenzij van tevoren anders bepaald, kan geen enkele betaling uitgesteld noch een bedrag op onze rekening worden afgetrokken voor te vervangen gietstukken door de afnemer.

18)    Rekeningen die op de vervaldatum niet vereffend zijn, worden met inningkosten en een rente van 12 % verhoogd.  Een rekening, die niet voldaan is binnen acht dagen nadat hiertoe per aangetekend schrijven aangemaand is, wordt daarenboven verhoogd met een vaste vergoeding van 10 % en een minimum van 250 EUR als schadeloosstelling.

19)    Clausule van voorbehoud van eigendom : De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.  Alle risico's zijn te laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop

20)    Clausule van overdracht van vordering : In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, draagt de koper vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

21)    In geval van geschil, is alleen de Brusselse Rechtbank bevoegd.

 

LAATSTE PRODUCTEN

 

Sociale Netwerken
Binnenkort onze Facebook-pagina!

rss_1


Nieuws & Evenementen

2015-04-22
BEZOEK EN DEMONSTRATIE voor professionelen
2015-04-08
PRAKTISCHE INFO : afhaling & levering
2008-11-08
BROCHURE
2015-04-08
NEWS & EVENTS

 

Alle nieuws »

 

De gieterij een geschiedenis

Download de brochure met de geschiedenis van de gieterij en gieterijen Desbeck sinds het begin van de vorige eeuw

Waarom ons kiezen ?

  • 100 jaar ervaring
  • ISO9001 gecertificeerd

Certificaat

footer_logo